Wczytuję dane...
Polityka prywatności

 1. Ognix Robert Pałuba w ramach Sklepu prowadzi politykę prywatności opartą o powszechnie obowiązujące przepisy prawa w szczególności o Ustawę z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami).
 2. Ognix Robert Pałuba przetwarza następujące dane osobowe:
  1. Imię,
  2. Nazwisko,
  3. Adres e-mail,
  4. Nr telefonu,
  5. Informacje dotyczące miejsca zamieszkania.
 3. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla prawnie usprawiedliwionych celów Ognix Robert Pałuba, w szczególności:
  1. W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych za pośrednictwem  Sklepu usług,
  2. W celu zapewnienia użytkownikom ochrony niezbędnej do niezakłóconego użytkowania Sklepu,
  3. W celu zapewnienia Ognix Robert Pałuba ochrony niezbędnej do niezakłóconego prowadzenia i rozwijania Sklepu,
  4. W celu prowadzenia przez Ognix Robert Pałuba usługi marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług,
  5. W celu identyfikacji osób, których dotyczą,
  6. W celu prowadzania badań, analiz i opracowań statystycznych.
 4. Dane osobowe nie zostaną przekazane lub udostępnione osobom trzecim, za wyjątkiem uprawnionych na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego organów władzy publicznej.
 5. Użytkownik Serwisu lub Sklepu w związku z udostępnieniem swoich danych posiada w każdym czasie prawo do kontroli ich przetwarzania, a w szczególności do:
  1. Dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich modyfikacji,
  2. Uzyskania informacji, od kiedy przetwarza się w zbiorze dane jej dotyczące, oraz podania w powszechnie zrozumiałej formie treści tych danych,
  3. Uzyskania informacji o sposobie udostępniania danych, a w szczególności informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane te są udostępniane,
  4. Żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
 6. Korzystając z Serwisu lub Sklepu użytkownik dobrowolnie wyraża zgodę, w rozumieniu art. 23 o Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami), na przetwarzanie jego danych osobowych, zgłoszonych Administratorowi w trakcie rejestracji do lub użytkowania Serwisu, a także bezterminowo po zakończeniu jego użytkowania.
 7. Korzystając z Serwisu lub Sklepu użytkownik wyraża zgodę, w rozumieniu art. 10 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późniejszymi zmianami), na otrzymywanie informacji handlowej, wysyłanej na adres poczty elektronicznej podany przez użytkownika.