Wczytuję dane...
Regulamin

§ 1. Postanowienia wstępne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego www.ognix.pl.
 2. Sklep prowadzony jest przez:

Ognix Robert Pałuba

ul. Filipa de Girarda 14 lok. 48

96-300 Żyrardów

NIP: 837-165-19-77

REGON:

wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra właściwego ds. gospodarki jako Ognix Robert Pałuba.

 1. Warunkiem skorzystania ze Sklepu jest uprzednia akceptacja postanowień Regulaminu oraz przestrzeganie zawartych w nim zasad. Użytkownikom zaleca się zapoznanie z treścią Regulaminu, przed podjęciem jakichkolwiek działań. Akceptacja Regulaminu następuje w szczególności poprzez złożenie zamówienia w Sklepie.
 2. W ofercie Sklepu znajdują się wyłącznie nowe, oryginalne produkty, objęte gwarancją producenta.
 3. Wszystkie ceny widoczne w Sklepie podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT, nie uwzględniając ewentualnych kosztów dostawy do zamawiającego.
 4. Wszelkie informacje na temat  Sklepu oraz wszystkie zagadnienia z nimi związane można uzyskać:
  1. dzwoniąc pod numer telefonu: +48 661990810, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00, za wyłączeniem świąt oraz dni ustawowo wolnych od pracy (koszt połączenia zgodnie ze stawkami operatora ponosi dzwoniący)
  2. drogą mailową: sklep@ognix.pl
  3. w naszej siedzibie

 

§ 2. Zamówienia

 1. Zamówień w Sklepie można dokonywać wyłączenie za pośrednictwem strony internetowej www.ognix.pl.
 2. Kupujący składając w Sklepie zamówienie, zobowiązany jest do rzetelnego wypełnienia wszystkich przewidzianych w formularzu zamówienia rubryk, podając dane zgodne ze stanem faktycznym. Kupujący ponosi odpowiedzialność za prawdziwość przekazanych przez niego danych.
 3. Sklep oraz elementy w nim zawarte stanowią propozycję zawarcia umowy w postaci oferty w rozumieniu przepisów prawa powszechnie obowiązującego, a w szczególności kodeksu cywilnego. Kupujący z chwilą złożenia zamówienia ofertę przyjmuje.
 4. Zamówienia niekompletne, lub te, co do których istnieją uzasadnione wątpliwości odnośnie ich prawdziwości lub poprawności będą weryfikowane przez obsługę Sklepu. W przypadku gdy wynik takowej weryfikacji wskazywał będzie jednoznacznie, że celem złożenia zamówienia nie było zawarcie umowy lub jej realizacja może odbyć się ze szkodą dla Ognix Robert Pałuba lub Kupującego, Ognix Robert Pałuba może odstąpić od realizacji zamówienia, o czym wraz z uzasadnieniem Kupujący zostanie poinformowany.
 5. Prezentowane w Serwisie zdjęcia i inne formy wizualizacji oraz prezentacji oferowanych produktów, mogą z uwagi na niedoskonałość środków utrwalania i wyświetlania obrazu, nie oddawać ich rzeczywistych parametrów (m.in. wielkości).
 6. W przypadku niemożności realizacji przez Ognix zamówienia, wskutek niedostępności towaru u jego producenta, zamawiający zostanie niezwłocznie poinformowany. Kupującemu zaproponowane zostanie wówczas inne, dogodne dla Niego rozwiązanie (np. zmiana zamówienia, lub wydłużenie czasu jego realizacji), w tym możliwość odstąpienia od umowy.
 7. Składając zamówienie kupujący może wybrać jedną z przewidzianych form zapłaty. W przypadku wyboru zapłaty ceny w formie przedpłaty realizacja zamówienia nastąpi po uznaniu zapłaty na rachunku bankowym Ognix Robert Pałuba.
 8. Ognix Robert Pałuba zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia w przypadku, gdy cena podana w sklepie internetowym jest wynikiem oczywistej pomyłki lub błędu serwera, o czym Kupujący zostanie niezwłocznie poinformowany.
 9. Realizacja zamówień złożonych w dni powszednie po godzinie 15, w soboty, w niedziele oraz w święta rozpoczęta zostanie następnego dnia roboczego.
 10. Zwyczajowy termin realizacji zamówienia, rozumiany jako wykonanie lub sprowadzenie przedmiotu umowy wynosi od 3 do 9 dni roboczych, który należy powiększyć o czas potrzebny na dostarczenie przedmiotu umowy do kupującego. Całkowity czas dostarczenia przedmiotu umowy do Kupującego zostanie każdorazowo ustalony przez Strony.
 11. Jeżeli Kupujący złożył jednocześnie kilka zamówień na towary w różnym czasie i o rożnych terminach realizacji, zostaną one zrealizowane łącznie, a za termin ich realizacji uznaje się termin realizacji najbardziej czasochłonnego.
 12. Warunki realizacji zamówień po stronie Ognix Robert Pałuba opisane w Regulaminie dotyczą jedynie tych zawieranych i realizowanych na terytorium Polski. Warunki realizacji zamówień przekraczających granice terytorialne Rzeczpospolitej Polskiej ustalane będą na drodze odrębnego porozumienia.
 13. W przypadku niektórych towarów (w szczególności tych o dużej wartości), z uwagi na określone względy bezpieczeństwa, tak przedmiotu umowy, jak i Kupującego Ognix Robert Pałuba rekomenduje odbiór osobisty po wczesniejszym uzgodnieniu miejsca i czasu.

 

§ 3. Płatności

 1. Zapłata przez Kupującego ceny umowy zawartej w Sklepie, nastąpić może w następujących formach:
  1. płatność w postaci przekazu pocztowego lub przelewu na rachunek bankowy Ognix Robert Pałuba: ING BANK SLĄSKI, nr rachunku: 95 1050 1924 1000 0091 3307 7066
  2. płatność elektroniczna za pośrednictwem serwisu www.payu.pl
  3. płatność przy odbiorze – gotówką u kuriera (opcja za pobraniem)
  4. płatność przy odbiorze – przy odbiorze osobistym.
 2. W przypadku wyboru przez Kupującego formy płatności, o której mowa w punkcie 1, podpunkt „a” powyżej, niedokonanie przedmiotowej płatności w terminie 10 dni, licząc od dnia złożenia zamówienia uznane zostanie za odstąpienie od umowy przez Kupującego bez podania przyczyny.

 

§ 4. Odbiór przesyłki

 1. Ognix Robert Pałuba rekomenduje dostawę towaru do Kupującego w następujących formach:
  1. wysyłka za pośrednictwem firmy kurierskiej
  2. odbioru osobistego po wczesniejszym ustaleniu warunków.
 2. Przesyłki kurierskie dostarczane są na wskazany przez Kupującego adres, w dni powszednie, w godzinach od 9:00 do 17:00.
 3. W przypadku działania siły wyższej, lub innych niezależnych od Ognix Robert Pałuba zdarzeń, na skutek których niemożliwe będzie zachowanie umówionego przez Strony terminu dostarczenia zamówionego towaru, Ognix Robert Pałuba niezwłocznie zawiadomi o tym fakcie kupującego, proponując jednocześnie nowy czas realizacji zamówienia. Nieprzyjęcie przez kupującemu proponowanego, zmienionego terminu będzie jednoznaczne z odstąpieniem od umowy bez podania przyczyny.
 4. Jeżeli kupujący z uwagi na nieobecność lub inne przyczyny trzykrotnie nie odbierze towaru wysłanego za pośrednictwem firmy kurierskiej, pomimo wcześniej ustalonych za jego zgodą terminów, lub w inny sposób uporczywie odmawiał będzie jego odebrania to takie zachowanie uznane zostanie za odstąpienie przez Kupującego, od umowy, bez podania przyczyny.

 

§ 5. Reklamacje

 1. Zgodnie z obowiązującym prawem w terminie 2 lat od daty otrzymania kupujący ma prawo reklamować zakupiony towar w przypadku pojawienia się w nim wad lub stwierdzenia innej jego niezgodności z umową.
 2. Zgłoszenie reklamacji, należy wysłać do siedziby firmy na adres:

  Ognix Robert Pałuba

  ul. Filipa de Girarda 14 lok. 48

  96-300 Żyrardów

             z dopiskiem: REKLAMACJA - sklep internetowy

 3. Ognix Robert Pałuba zastrzega sobie prawo do sprawdzenia, czy reklamowany towar był zakupiony od Ognix Robert Pałuba, w tym celu niezbędne będzie okazanie przez reklamującego wadliwy towar dowodu zakupu, w szczególności paragonu lub faktury.
 4. Przyczyna reklamacji powinna być jasno i precyzyjnie opisana przez reklamującego wadliwy towar.
 5. W terminie 14 dni od dnia dostarczenia reklamowanego produktu do Ognix Robert Pałuba reklamujący otrzyma odpowiedź na zgłoszoną reklamację.
 6. Roszczenia reklamacyjne rozpatrywane są bezpłatnie.
 7. W przypadku stwierdzenia uznania reklamacji, produkt zostanie naprawiony i odesłany reklamującemu na koszt Ognix Robert Pałuba.
 8. W razie stwierdzenia uszkodzeń, nie wynikających z niezgodności towaru z umową, ale z działania Klienta ( uszkodzenia, wynikające z winy Klienta, przekraczające zwykły zarząd lub wynikające z nieprawidłowej eksploatacji w szczególności zniszczenia mechaniczne, zarysowania oraz wygięcia pierwotnego kształtu ), Ognix Robert Pałuba skontaktuje się z Klientem w celu poinformowania go o ewentualnych kosztach naprawy.
 9. Poza powyższym wybrane produkty oferowane przez Ognix Robert Pałuba objęte są gwarancją:
  1. Warunki gwarancji, opis produktu oraz sposób realizacji świadczenia gwarancyjnego zawarte zostały każdorazowo w karcie gwarancyjnej dołączonej do produktu.
  2. Objęcie danego produktu gwarancją nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.

 

§ 6. Odstapienie od umowy

 1. Zgodnie z postanowieniami art. 7 ustawy z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, klientowi będącemu konsumentem w przypadku dokonania zakupu w Sklepie przysługuje uprawnienie do odstąpienia od zawartej z Ognix Robert Pałuba umowy.
 2. Odstąpienie od umowy możne nastąpić w nieprzekraczalnym terminie 10 dni, licząc od dnia wydania przedmiotu umowy klientowi.
 3. Odstępujący od umowy zobowiązany jest zwrócić wydany mu towar w terminie 14 dni, licząc od dnia zawiadomienia o odstąpieniu.
 4. W razie odstąpienia od umowy Ognix Robert Pałuba dokona zwrotu wszelkich wniesionych przez klienta opłat w terminie 14 dni, licząc od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu.
 5. Kupującemu nie przysługuje prawo odstąpienia od zawartej umowy w przypadku gdy jej przedmiotem będą produkty wykonywane na indywidualne zamówienie lub ściśle związane z jego osobą.
 6. Kupującemu nie przysługuje prawo odstąpienia od zawartej umowy w przypadku gdy przedmiot umowy został przez kupującego zmieniony w stopniu przekraczającym zwykły zarząd.

 

§ 7. Dane osobowe

 1. Ognix Robert Pałuba w ramach Sklepu prowadzi politykę prywatności opartą o powszechnie obowiązujące przepisy prawa w szczególności o Ustawę z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami).
 2. Ognix Robert Pałuba przetwarza następujące dane osobowe:
  1. Imię,
  2. Nazwisko,
  3. Adres e-mail,
  4. Nr telefonu,
  5. Informacje dotyczące miejsca zamieszkania.
 3. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla prawnie usprawiedliwionych celów Ognix Robert Pałuba, w szczególności:
  1. W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych za pośrednictwem  Sklepu usług,
  2. W celu zapewnienia użytkownikom ochrony niezbędnej do niezakłóconego użytkowania Sklepu,
  3. W celu zapewnienia Ognix Robert Pałuba ochrony niezbędnej do niezakłóconego prowadzenia i rozwijania Sklepu,
  4. W celu prowadzenia przez Ognix Robert Pałuba usługi marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług,
  5. W celu identyfikacji osób, których dotyczą,
  6. W celu prowadzania badań, analiz i opracowań statystycznych.
 4. Dane osobowe nie zostaną przekazane lub udostępnione osobom trzecim, za wyjątkiem uprawnionych na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego organów władzy publicznej.
 5. Użytkownik Serwisu lub Sklepu w związku z udostępnieniem swoich danych posiada w każdym czasie prawo do kontroli ich przetwarzania, a w szczególności do:
  1. Dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich modyfikacji,
  2. Uzyskania informacji, od kiedy przetwarza się w zbiorze dane jej dotyczące, oraz podania w powszechnie zrozumiałej formie treści tych danych,
  3. Uzyskania informacji o sposobie udostępniania danych, a w szczególności informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane te są udostępniane,
  4. Żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
 6. Korzystając z Serwisu lub Sklepu użytkownik dobrowolnie wyraża zgodę, w rozumieniu art. 23 o Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami), na przetwarzanie jego danych osobowych, zgłoszonych Administratorowi w trakcie rejestracji do lub użytkowania Serwisu, a także bezterminowo po zakończeniu jego użytkowania.
 7. Korzystając z Serwisu lub Sklepu użytkownik wyraża zgodę, w rozumieniu art. 10 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późniejszymi zmianami), na otrzymywanie informacji handlowej, wysyłanej na adres poczty elektronicznej podany przez użytkownika.

 

§ 8. Postanowienia końcowe

 1. Ognix Robert Pałuba zastrzega sobie prawo do:
  1. dokonywania zmian w Serwisie lub Sklepie w dowolnym czasie,
  2. zawieszenia działalności na okres tymczasowy lub stały bez ostrzeżenia i podawania przyczyn takiego czynu,
  3. wprowadzania zmian w Regulaminie.
 2. Wszelkie zmiany obowiązują od dnia wskazanego w zmienionym Regulaminie, który to dzień nie może jednak przypadać wcześniej niż na dzień opublikowania zmienionego Regulaminu. O każdej zmianie Regulaminu Ognix Robert Pałuba zawiadamia m.in. poprzez:
  1. pocztę elektroniczną - wiadomość wysłaną na adres e-mail;
  2. lub wpis na stronie: http://www.ognix.pl
 3. W terminie 7 dni od dnia opublikowania zmienionego Regulaminu użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia na adres: sklep@ognix.pl oświadczenia o braku zgody na obowiązywanie w stosunku do niego zmienionej treści Regulaminu, które to oświadczenie będzie jednoznaczne z wypowiedzeniem stosunku prawnego będącego podstawą świadczenia usług, o których mowa w Regulaminie.
 4. Powyższe nie dotyczy zawartych do dnia złożenia oświadczenia, o którym mowa w punkcie poprzedzającym, zobowiązaniach stron, które to będą realizowane na dotychczas obowiązujących zasadach, chyba, że użytkownik zażąda stosowania w stosunku do przedmiotowego zobowiązania zmienionych warunków Regulaminu.
 5. 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie będą miały przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności:
  1. Kodeks Cywilny
  2. Ustawa z dnia 2 marca 200r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny
  3. Ustawa z dnia 27 lipca 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego.
  4. I inne
 6. Wszelkie uwagi odnoszące się do funkcjonowania Serwisu i Sklepu prosimy kierować na adres: sklep@ognix.pl